การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity and Transparency Assessment : MOPHITA 2022) และข้อมูลสารสนเทศ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก