วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง โรงพยาบาลชาติตระการ


   วิสัยทัศน์

                     โรงพยาบาลคุณภาพ
              บุคลากรและภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
              ประชาชนสุขภาพดี

   พันธกิจ  

              ๑.จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน แบบองค์รวม ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
              ๒.สร้างเสริมสุขภาวะ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
              ๓.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

   หัวใจการพัฒนาคุณภาพ  

              การทำงานเป็นทีม
              ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
              พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

   ค่านิยม เข็มมุ่ง  

              ค่านิยมหรือสมรรถนะหลักขององค์กร ( SRRTCK )
                         S (Service mind) บริการที่ดี
                         R (Responsibility) มีความรับผิดชอบ
                         R (Result) มุ่งผลลัพธ์
                         T (Team) การทำงานเป็นทีม
                         C (Creativity) สร้างสรรค์
                         K (Kindness) อ่อนโยน ดี มีเมตตา
              เข็มมุ่ง หมายถึง สิ่งที่โรงพยาบาลมุ่งเน้นจะทำให้เกิดระบบ, กระบวนการ และผลลัพธ์ที่ดี แบ่งเป็น
              ๑.) พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยตามปัญหาบริบทพื้นที่ ได้แก่
                         การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เน้น โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
                         การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคติดต่อ เน้น โรคไข้เลือดออก, วัณโรค, Sepsis
                         การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉียบพลัน เน้น STEMI, Stroke
                         การคลอดและภาวะแทรกซ้อนในมารดาและทารก ได้แก่ PPH
                         ระบบส่งต่อรวมถึง EMS (ระหว่างสถานบริการ ชุมชน)
              ๒.) เน้น Patient safety goal ได้แก่
                         IC เน้น UP และการล้างมือ
                         Medication blood safety เน้น Med error, Med Reconcile, การให้เลือด
                         Patient care เน้น การรายงานค่าวิกฤต (การตรวจทดสอบที่มีค่าวิกฤตของ LAB)
                         Emergency response เน้น ทีมฟื้นคืนชีพในโรงพยาบาล ( Rapid Response Team [RRT] )
              ๓.) พัฒนาระบบบริการและดูแลผู้ป่วยตามประเด็นสำคัญของหน่วยงานCopyright © 2012-2015 Ch@ttRakarn Hospit@L., Thailand.
โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170.
โทร 0-5538-1020 แฟกซ์. 0-5538-1021