ฝ่าย / งานต่าง ๆ โรงพยาบาลชาติตระการ
 1. กลุ่มงานการแพทย์
 2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 3. กลุ่มงานการพยาบาล
 4. กลุ่มงานเภสัชกรรม
 5. กลุ่มงานทันตกรรม
 6. งานแผน
 7. งานประกันสุขภาพและคอมพิวเตอร์
 8. งานส่งเสริมสุขภาพ
 8. งานควบคุมโรค
 9. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 10. กลุ่มงานรังสีวิทยา

Copyright © 2012-2015 Ch@ttRakarn Hospit@L., Thailand.
โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170.
โทร 0-5538-1020 แฟกซ์. 0-5538-1021