เลือก :    
นายเชิดศักดิ์ ศิริวัฒน์
(นายแพทย์ชำนาญการ)

นายฐานานุศักดิ์ หาญลิพงศ์
(นายแพทย์ปฏิบัติการ)

น.ส.นวรัตน์ พจมานทองโอฬาร
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

นางสาวหทัยชนน์ ธเนศอนันท์
(ทันตแพทย์ปฏิบัติการ)

นางพนารัตน์ บูรณะชนอาภา
(เภสัชกรชำนาญการพิเศษ)

นางสาวอุสา โทจำปา
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

นางมณเฑียร ไสไหม
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

นายนที สืบบุญ
(นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ)

นายพายัพ แสงทอง
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

นายภัทร ตั้งตระกูลวิจิตร
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

นางสาวศรัญญา นันทวรรณ
(นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ)

นางสุพิมพ์ อุ่นพรม
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

นางสาวเลิศลักษณ์ อินทรสถิต
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

นางสาววิมลมาลย์ สุดแสง
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

นางสาวนวลเพ็ญ ภู่อาวรณ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

นางสุกานดา ยานะ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

นางสาวสุรัชดา แสงจันทร์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

น.ส.ออมบุญ เพิ่มบุญญากูล

นางณัฐณิชา สืบบุญ
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

นายนคร ภูสิตตา
(พนักงานพัสดุระดับ ส ๒)


Copyright © 2012-2015 Ch@ttRakarn Hospit@L., Thailand.
โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170.
โทร 0-5538-1020 แฟกซ์. 0-5538-1021