ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาติตระการ

 


             โรงพยาบาลชาติตระการได้เปิดดำเนินการผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า 28 ปี มีผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน จำนวน 15 ท่าน ดังนี้


นายแพทย์ไพโรจน์ จรูญวนิชกุล
ดำรงตำแหน่ง ตุลาคม 2526 - มีนาคม 2528
ปัจจุบัน -

นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ
ดำรงตำแหน่ง เมษายน 2528 - เมษายน 2529
ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลปทุมธานี

นายแพทย์สุชาติ ศรีเจริญสุขภาค
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2529 - เมษายน 2530
ปัจจุบัน แพทย์สาขากุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี

นายแพทย์วันชัย ตั้งอารมณ์มั่น
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2530 - เมษายน 2532
ปัจจุบัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา หู คอ จมูก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2532 - มกราคม 2534
ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์สุเทพ พาทพุทธิพงศ์
ดำรงตำแหน่ง มกราคม 2534 - พฤษภาคม 2534
ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

นายแพทย์ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์
ดำรงตำแหน่ง มิถุนายน 2534 - เมษายน 2536
ปัจจุบัน รองผู้อำนายการโรงพยาบาลรักษ์สกล จังหวัดสกลนคร

นายแพทย์สุธน ชินวุฒิ
ดำรงตำแหน่ง เมษายน 2536 - พฤษภาคม 2536
ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชสะพานหิน จังหวัดพิจิตร

นายแพทย์ทวีศักดิ์ ลาภจิตกุศล
ดำรงตำแหน่ง มิถุนายน 2536 - พฤษภาคม 2538
ปัจจุบัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมพลาสติก โรงพยาบาลราชธานี พระนครศรีอยุธยา

นายแพทย์พงศ์เทพ ธีระวิทย์
ดำรงตำแหน่ง มิถุนายน 2538 - เมษายน 2539
ปัจจุบัน แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพญาไท 2

นายแพทย์พรเทพ โชติชัยสุวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2539 - เมษายน 2542
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

นายแพทย์ยอดยิ่ง วาสุถิตย์
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2542 - เมษายน 2544
ปัจจุบัน แพทย์สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายแพทย์วุฒิพงษ์ ปทุมราษฎร์
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2544 - มิถุนายน 2546
ปัจจุบัน แพทย์ประจำ โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายแพทย์เชาวกิจ ศรีเมืองวงค์
ดำรงตำแหน่ง กรกฎาคม 2546 - พฤษภาคม 2547
ปัจจุบัน แพทย์สาขานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

นายแพทย์ เกษมตั้งเกษมสำราญ
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2547 - กันยายน 2558
ปัจจุบัน : นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

นายแพทย์เชิดศักดิ์ ศิริวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง กันยายน 2558 - ปัจจุบัน


Copyright © 2012-2015 Ch@ttRakarn Hospit@L., Thailand.
โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170.
โทร 0-5538-1020 แฟกซ์. 0-5538-1021