5555 โรงพยาบาลชาติตระการ – CtkHospital@Health

หน้าแรก

- (Live)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


(นายแพทย์แพทย์เศษฐวิชช์ ศิริวัฒน์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาติตระการ

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างเอกสาร ITAเอกสาร Downloadมุ่งมั่นพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ และก้าวสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการผสมผสานการมีส่วนร่วมของประชาชน


 

Shadow
Slider

ล้างมือบ่อย ๆ ล้างมือบ่อย ๆ

     โรงพยาบาลชาติตระการ ส่งเสริมนโยบาย การล้างมือให้ถูกหลักสุขภาพอนามัย 7 ขั้นตอน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการผู้ป่วย ให้ทำเป็นประจำ มีพฤติกรรมสุขภาพ “มือสะอาด” ทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ใช้เวลาไม่นานเพียง 10-20 วินาที หากประชาชนทุกคนล้างมือให้สะอาด มั่นใจว่าจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารจะลดลง รวมทั้งลดโรคอื่นๆที่เชื้อติดมากับมือเช่นกัน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ด้วย

Shadow
Slider

ออกกำลังกาย ๆ กัน..!

     นโยบายส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกกำลังกายของโรงพยาบาลชาติตระการ เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นตัวอย่างของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยมีกิจกรรม ต่าง ๆ ได้แก่ การยืดเหยียด และสมาธิบำบัด ในทุก ๆ วันเวลา 15.30 น. กิจกรรมการเดินสะสมก้าวตามโครงการ 9แสนก้าวเพื่อชีวิต ปี 2563

Shadow
Slider

บันทึกความเสี่ยงง่ายนิดเดียว..@

     การรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาล ได้ปรับระบบใหม่โดยใช้ระบบการรายงานความเสี่ยงของ สรพ. ที่เว็ปไซต์ ctk.thai-nrls.org เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชาติตระการ สามารถรายงานความเสี่ยงได้ง่าย และทุกที่ ประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการของโรงพยาบาลให้ดีขึ้นต่อไป (รายงานกันเยอะ ๆ นะครับ... ^_^'')


 


เป็นนายตนเอง (Mastery)
หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยีดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

เร่งสร้างสิ่งใหม่ (Originality)
สร้างสรรค์ นวัตกรรม/ส่ิงใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

ใส่ใจประชาชน (People Centered)
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พี่งได้"

ถ่อมตน อ่อนน้อม (Humility)
มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
replicas de relojes orologi replica relojes replicas replica uhren repliche orologi