หน้าแรก

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล

previous arrow
next arrow
Slider

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


(นายแพทย์แพทย์เศษฐวิชช์ ศิริวัฒน์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาติตระการ

มุ่งมั่นพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ และก้าวสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการผสมผสานการมีส่วนร่วมของประชาชน

เอกสารดาว์นโหลด


 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

 

การบันทึกรายงานความเสี่ยง

Slider

ออกกำลังกายกัน

Slider

กิจกรรมเกษียณราชการ ปี 2562

Slider

เป็นนายตนเอง (Mastery)
หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยีดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

เร่งสร้างสิ่งใหม่ (Originality)
สร้างสรรค์ นวัตกรรม/ส่ิงใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

ใส่ใจประชาชน (People Centered)
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พี่งได้"

ถ่อมตน อ่อนน้อม (Humility)
มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ข่าวสาร : บทความ [รายเดือน]